1. Algemeen

1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.goolsedorpsquiz.nl bedoeld.

1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle afzonderlijke deelnemers.

  1. Teams

2.1 Er is geen maximum aan het aantal leden van een team. We adviseren wel minimaal 8 personen per team.

2.2 Elk team wijst één van de teamleden aan als contactpersoon voor de organisatie.

2.3 Deze contactpersoon is woonachtig in de gemeente Goirle.

2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team uitsluitend met de contactpersoon en hoofdzakelijk via email.

2.5 Het “hoofdkwartier” van een team tijdens de Quizavond bevindt zich op één adres in Goirle. Alle teamleden worden geacht om vanuit deze locatie aan De Gôolse Dorpsquiz deel te nemen.

2.6 Een team is gerechtigd deel te nemen wanneer de contactpersoon een schriftelijke bevestiging van de inschrijving van de organisatie heeft ontvangen.

2.7 De locatie voor de Quizavond kan niet in ’t Kelderke plaats vinden.

  1. Inschrijven

3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier, dat te vinden is op www.goolsedorpsquiz.nl, volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen en het inschrijfgeld van €25,- per team tijdig te betalen.

3.2 Indien er een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname.

3.3 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier dient elk team een teamnaam door te geven. Deze naam mag maximaal 40 karakters lang zijn.

3.4 Elk team mag spelen voor een Goed Doel. Dit goede doel kan jouw sportclub zijn, een welzijnsorganisatie of wat dan ook, maar het goede doel dat je uitkiest moet wel binnen de gemeente Goirle gevestigd zijn. Valt jouw team in de prijzen, dan maken wij het bedrag over aan jouw goede doel.

  1. Deelname

4.1 De organisatie stelt een Quizboek op waarin alle vragen en opdrachten voor De Gôolse Dorpsquiz zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de Quizavond.

4.2 De Gôolse Dorpsquiz vindt plaats op 18 november 2023 (Quizavond) en 16 december 2023 (Finaleavond).

4.3 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de Quizavond tijdig haar vragenboekjes ophaalt en inlevert.

4.4 De organisatie is gerechtigd teams van verdere deelname uit te sluiten, indien zij hun vragenboekjes niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van inschrijfgeld is dan, vanwege gemaakte kosten,  niet mogelijk.

4.5 Teams worden geacht de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de “reguliere” algemene vragen en de vele vragen over Goirle staan er ook opdrachten tussen waarvoor men de deur uit zal moeten. Ook kan het zijn dat het team wordt geacht aan een geheime kennistest deel te nemen. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het quizboek opgenomen.

4.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in goede paginavolgorde (geniet of ingebonden) en volledig worden ingeleverd.

4.7 Voor diverse vragen en opdrachten zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te houden aan de geldende verkeersregels, rekening te houden met weersomstandigheden en respectvol om te gaan met andere deelnemers. Overtreding van (morele) regels kan tot uitsluiting leiden. De organisatie stelt het zeer op prijs als de verplaatsingen te voet of per fiets plaatsvinden.

4.8 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van de Deelnemende Groep mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.9 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van de Deelnemende Groep aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

4.10 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.11 De Deelnemende Groep vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.12 De Deelnemende Groep vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

  1. Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De antwoorden van de deelnemende teams worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun juistheid beoordeeld en aan goede antwoorden worden punten toegekend. Ook worden er aan elk team punten toegekend voor antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die onderdeel van De Gôolse Dorpsquiz zijn. Punten behaald op de finale-avond worden hierbij opgeteld. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er aan de betreffende vraag geen punten worden toegekend.

5.2 Alle antwoorden zullen na de prijsuitreiking op de website worden gepubliceerd. De uitslag van De Gôolse Dorpsquiz is bindend en staat niet ter discussie.

5.3 Jaarlijks bepaalt de organisatie hoeveel teams in de rangschikking van hoog naar laag welke geldprijs kunnen winnen voor het goede doel waarvoor zij spelen. Het totale prijzenbedrag is afhankelijk van inschrijfgelden, sponsoring en giften.

5.4 Het winnende team mag tot aan de eerstvolgende quizdag de beschikbare wisseltrofee in bezit houden!

  1. Tenslotte

6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De Gôolse Dorpsquiz. Deelnemen aan De Gôolse Dorpsquiz is dus geheel op eigen risico.

6.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

6.3 Door het inschrijfgeld te voldoen geeft het team blijk van kennis van en instemming met dit reglement.